Realisatie glasvezelnetwerk Steenwijkerland

Bekijk hier de brief aan de raad.

Voorstel aan de raad
Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland


Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk
Steenwijk, 6-6-2013
Nummer voorstel: 2013/31
Voor raadsvergadering d.d.: 18-6-2013
Agendapunt: 14
Onderwerp:
Realisatie glasvezelnetwerk Steenwijkerland
Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:
Conceptbesluit:
De in de begroting opgenomen stelpost voor de uitrol van breedband (groot € 1 miljoen) vrij te
geven.
Samenvatting:
Al geruime tijd worden samen met de provincie Overijssel de mogelijkheden verkend en
uitgewerkt voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Steenwijkerland. Over de
voortgang bent u door ons op verschillende momenten geïnformeerd. Op 29 mei jl. heeft
Provinciale Staten een investeringsvoorstel behandeld over de realisatie van breedband in
Overijssel. Nu dit investeringsvoorstel bekend is, kan ook de gemeente Steenwijkerland overgaan
tot besluitvorming.
Terugblik; het proces tot nu toe
Reeds in de raadsvergadering van 10 november 2009 heeft u een motie aanvaard om een plan te
laten ontwikkelen met als doel in de komende 5 jaar de gehele gemeente te voorzien van glasvezel.
Belangrijke argumenten hiervoor waren dat de ontwikkelingen in de bereikbaarheid van het
platteland van groot belang waren, de economische ontwikkelingen een uitgebreid
glasvezelnetwerk noodzakelijk maakten en Steenwijkerland op dit gebied geen grote
achterstanden mocht oplopen.
De provincie Overijssel kwam in die periode met het initiatief voor een ‘Overijsseldekkend’
glasvezelnetwerk. Dit heeft eind 2010 geleid tot het vaststellen van het ambitiedocument ‘open,
toekomstvast provinciedekkend breedbandnetwerk’ door Provinciale Staten. Het initiatief van de
2
provincie sloot uitstekend aan bij onze ambities. Steenwijkerland was dan ook één van de drie
provinciale pilots. Voor Steenwijkerland, met een groot buitengebied, ging de pilot om het
stimuleren/ faciliteren van nieuwe vormen van marktbenadering. Zowel in het bedrijfsmodel
(coöperatief) als in de (aanleg)techniek. De financierbaarheid alsmede de juridische mogelijkheden
spelen hierbij een centrale rol. Voor de onderzoeksfase van deze pilot heeft u in februari 2011een
krediet beschikbaar gesteld. Aangevuld met middelen vanuit de provincie zijn de organisatorische,
juridische en financiële kenmerken van haalbare bedrijfsmodellen onderzocht. Hierbij is in het
bijzonder gekeken naar een coöperatief model. Dit model wordt kansrijk geacht in onrendabele
gebieden (het buitengebied). Deze eerste verkennende fase, waarbij ook het digitale burgerpanel is
ingezet, heeft belangrijke inzichten opgeleverd. In juni 2011 hebben wij ingestemd met het
uitwerken van een businesscase. In september 2011 hebben wij kennis genomen van de resultaten
van de businesscase dat stelt dat het op basis van een aantal onderbouwde aannames het mogelijk
is middels een coöperatieve aanpak een glasvezelnetwerk te realiseren. Wij hebben ingestemd om
de resultaten te delen met en aan te vullen door marktpartijen.
Op grond van de bevindingen tot dan toe heeft u reeds in de Persectiefnota 2012 een bedrag
gereserveerd van 1 miljoen euro voor de aanleg van glasvezel. In de begrotingsraad van november
2012 is dit door u geaccordeerd.
Vooruitlopend op gemeentelijke besluitvorming heeft begin september 2011 een zgn. technische
briefing plaatsgevonden, waarin inzicht is verschaft in breedband en beargumenteerd is
weergeven wat de lokale overheid hierin kan betekenen en waarom. De planning in deze briefing
ging uit van de veronderstelling dat de provincie op korte termijn zou overgaan tot
besluitvorming. Deze planning is niet haalbaar gebleken.
Na instemming te hebben gegeven aan een richtingenbesluit in 2012, is op 29 mei jl. het
investeringsvoorstel door Provinciale Staten behandeld (bijlage 1). Na provinciale besluitvorming
wordt u nu gevraagd de opgenomen stelpost van € 1 miljoen in de begroting vrij te geven.
Buitengebied en kernen
In de gemeentelijke uitwerking van de businesscase is, zoals u weet, ingezet op de uitrol van
breedband op een coöperatieve wijze in het buitengebied. Op grond van gewijzigde inzichten,
mede op basis van breedbandprojecten elders in Nederland, wordt het mogelijk geacht om zowel
het buitengebied als de kernen te verglazen. Deze nieuwe inzichten zijn betrokken bij de
gemeentelijke businesscase. Het resultaat hiervan is positief zodat we met inzet van de provinciale
en gemeentelijke middelen over kunnen gaan tot de aanbesteding van de uitrol van glasvezel in
Steenwijkerland, op basis van minimaal de volgende condities:
· De opgave is om alle adressen in Steenwijkerland (homes connected) te voorzien van
glasvezel;
· Over de technologie bestaat geen discussie: glasvezel is toekomstvast;
· Het betreft de realisatie van een open netwerk, conform de definitie van de provincie
Overijssel: het netwerk dient onder gelijke condities toegankelijk te zijn voor alle
aanbieders en aanbieders van maatschappelijke diensten in het bijzonder;
· De aansluitkosten bedragen in het buitengebied gemiddeld € 3.000,- per aansluiting (laag 1
en laag 2 samen);
· Een eigen bijdrage door bewoners in het buitengebied is noodzakelijk. De eigen bijdrage
bedraagt € 500,- en wordt als reëel verondersteld;
· Er is een bedrag vanuit de gemeente beschikbaar van maximaal 1 miljoen euro
· Er zijn provinciale middelen beschikbaar (subsidie en lening)
3
Vervolgstappen
Er zal op grond van de verworven inzichten en opgedane kennis tot nu toe een Europese
aanbestedingsprocedure worden voorbereid en opgestart. Dit teneinde de marktpartijen in de
gelegenheid te stellen om aanbiedingen te doen voor de realisatie van een glasvezelnetwerk in de
gemeente (kernen en buitengebied) op basis van de beschikbaar gestelde financiële middelen en de
(nader te stellen) condities m.b.t. een dergelijk netwerk.
Na provinciale en gemeentelijke besluitvorming over de investeringsbijdragen, zal het project
verder worden uitgevoerd. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de komende
ontwikkelingen.
Bijlage Investeringsvoorstel Provinciale Staten
Ondertekening
De secretaris De burgemeester

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Glasvezelgids.nl

Uw gids in de glasvezelmarkt
 • ACM: glasvezelmarkt ontwikkelt zich goed in Nederland
  De markt voor de uitrol van glasvezel in Nederland lijkt zich in positieve zin te ontwikkelen, stelt de Autoriteit Consument en Markt deze week in een rapport. Ondanks de coronacrisis, zijn er in het afgelopen jaar bijna drie keer zoveel huishoudens op glasvezel aangesloten dan het voorgaande jaar: 500.000 ten opzichte van 180.000 in 2019. […]
 • Eerste verdeelstation voor glasvezel aangekomen in Delfgauw
  Bewoners van Delfgauw en Pijnacker werden onlangs verrast toen plotseling een verdeelstation voor glasvezel werd afgeleverd. Blijkbaar zijn niet alle inwoners daarover goed geïnformeerd. In Pijnacker en Delfgauw zal een glasvezelnetwerk worden aangelegd. KPN NetwerkNL is daar onlangs in Delfgauw mee begonnen, zo getuigt een foto op Twitter van de plaatsing van een verdeelstation op […]
 • Etten-Leur krijgt glasvezel van KPN
  De gemeente Etten-Leur heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met KPN NetwerkNL voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. “Samen met KPN NetwerkNL zorgen we ervoor dat iedereen binnen de bebouwde kom toegang heeft tot sneller en betrouwbaarder glasvezelinternet. Dit is goed voor onze inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere organisaties. Dat supersnelle internet willen we ook voor inwoners […]
 • KPN slaat vijandig overnamebod van EQT af
  KPN heeft een ongevraagd overnamebod van de Zweedse investeerder EQT afgewezen. Dat heeft het bedrijf zondag bevestigd na berichtgeving in de Financial Times. EQT, de investeerder die ook eigenaar is van onder meer Delta Fiber Netwerk, zou samen met Stonepeak een bedrag van 18 miljard euro hebben geboden voor de overname van KPN. Het telecomconcern […]

Google Alert - glasvezel

Ga naar boven