Realisatie glasvezelnetwerk Steenwijkerland

Lees hier de orginele brief.

Steenwijk 1 1 MAART 2014
(verzenddatum)
Onderwerp Realisatie glasvezelnetwerk Steenwijkerland

Steenwijkerland logo


Geachte leden van de raad,
In uw vergadering van 18 juni 2013 heeft u besloten om de in de begroting opgenomen stelpost
voor de uitrol van breedband vrij te geven. Middels deze brief informeren wij u over de voortgang.
Op grond van bovengenoemd voorstel was ons voornemen een Europese aanbesteding voor te
bereiden en uit te schrijven teneinde marktpartijen in de gelegenheid te stellen om een aanbieding
te doen voor de realisatie van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Steenwijkerland
(kernen én buitengebied) op basis van de beschikbaar gestelde financiële middelen en de (nader te
stellen) condities m.b.t. een dergelijk netwerk. Op basis van het door de provincie gekozen model
is een Europese aanbesteding niet meer noodzakelijk.
Mede naar aanleiding van de brief van Ziggo d.d. 14 juni 2013 aan uw raad hebben wij overleg
gevoerd met de marktpartijen over het zogenaamde opengeul-model voor de ontsluiting van de
zogenaamde witte gebieden (gebieden waar op dit moment van geen enkele aanbieder
ondergrondse infrastructuur aanwezig is). In dit modelleggen de marktpartijen ieder een kabel
(Ziggo) of glasvezel (Reggefiber) in een gezamenlijke geul. Ondanks een aanvankelijk positieve
grondhouding heeft Reggefiber uiteindelijk besloten geen medewerking te verlenen aan dergelijk
model. In aansluiting daarop heeft Ziggo een indicatieve berekening gemaakt voor het ontsluiten
van de witte gebieden. In de berekening is uitgegaan van aansluiting op bestaande
kabelinfrastructuur. De conclusie was dat naarmate het witte gebied dunner bevolkt is en verder
van de bestaande kabelstructuur afligt, de kosten per aansluiting exponentieel toenemen.
Op 22 januari 2014 heeft Provinciale Staten van Overijssel positief besloten op het voorstel
Breedband Overijssel- Uitvoeringsorganisatie (bijlage). Met het besluit is gekozen voor uitvoering
op afstand met 2 mogelijke routes: het oprichten van een financieringscoöperatie of een
netwerkcoöperatie. Daarnaast is besloten tot de oprichting van een Shared Service Center en het
instellen van een subsidieregeling. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling is een
ondergrens vastgesteld van 2.000 aansluitingen.
Adresgegevens Postbus 162, 8330 AD Steenwijk • Vendelweg 1, Steenwijk • telefoon 14 0521 • fax (0521) 53 85 09
e-mail • www.steenwijkerland.nl • IBAN nummer NL19 BNGH 0285 0924 21
Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via de Digitale Balie op onze website.
De komende maanden zal de resterende besluitvorming worden voorbereid: de vaststelling van de
subsidieregeling door Gedeputeerde Staten in februari en het Breedbandfonds door Provinciale
Staten in juni 2014. Daarnaast is de verwachting dat de Europese Commissie in april2014
toestemming verleend in het kader van het aspect staatssteun.
Op basis van de provinciale besluitvorming kunnen voor Steenwijkerland twee mogelijke sporen
worden onderscheiden:
1. financieringscoöperatie waarbij er sprake is van een samenwerking met een marktpartij
2. netwerkcoöperatie waarbij er sprake is van een zelfstandige coöperatie die gebruik kan
maken van de diensten van het Shared Service Center.
Ten behoeve van een voorconsultatie bij de marktpartijen en het opstellen van een business case
zal een basistopologie (netwerkinventarisatie) worden uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen de
kosten per aansluiting inzichtelijk worden gemaakt. Wij zullen daartoe op korte termijn de
marktpartijen verzoeken een inschrijving te doen voor de ontsluiting van de zogenaamde witte
gebieden. Op basis van businesscase wordt vervolgens in het 2• kwartaal verdere besluitvorming
voorbereid.
Vertrouwende u hiermede te hebben geïnformeerd, verblijven wij.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
~ de burgemeester

 

Besluit PS/2013/890
Provinciale Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 10 december 2013
overwegende dat:
a. de maatschappelijke doelstellingen van Breedband Overijssel, zijnde een toekomst vast, open en
provincie dekkend netwerk, zoveel mogelijk tot stand moeten komen op basis van de maximale
betrol<kenheid van ondernemers en burgers in Overijssel;
b. het dienstenaanbod dat in de kernen beschikbaar is, bij voorkeur ook beschikbaar moet zijn op
de netwerken in het buitengebied;
c. lokale en regionale breedbandinitiatieven zonder een 'Shared Service Center' als
koepelorganisatie, onvoldoende in staat zullen zijn om de aanleg, de Installatie en het
operationeel en financieel beheer zodanig te organiseren dat deze zaken voldoende professioneel
en toekomst vast ingevuld kunnen worden;
d. dat de gekozen inrichting van de uitvoeringsorganisatie een nauwe en professionele
samenwerking met grote marktpartijen zo goed mogelijk moet kunnen faciliteren Qmdat deze
noodzakelijk is voor een succesvolle realisatle van de gestelde opgaven;
e. een 'GiasMij variant als netwerkbedrijf' en Universele Dienstverlening niet haalbaar zijn gezien
de gestelde kaders en geldende externe omstandigheden;
. f. een 'GlasMij variant als provinciale regieorganisatie' qua slagkracht, risico-afdekking en bijdrage
aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen, geen doorslaggevende meerwaarde
heeft boven een op afstand van de provincie georganiseerd 'Shared Service Center' als
noodzakelijke koepelorganisatie;
g. het de voorkeur geniet om uitvoeringstaken die geen synergie opleveren met de provinciale
kerntaken, zoveel mogelijk op afstand van de provincie te organiseren;
h. de provincie met de keuze voor een breedbandfonds onder de houdstermaatschappij haar
financiële en de maatschappelijke belangen in ruim voldoende mate kan borgen, waarbij tevens
een duidelijke administratief organisatorische schelding van belangen en organisatie van
respectievelijk het fonds binnen de gavernanee en het Shared Service Center buiten de
gavernanee van de provincie wordt gerealiseerd;
i. de provincie met de keuze voor een op afstand georganiseerd coöperatief 'Shared Service
Center' maximaal bijdraagt aan het creëren van een 'level playing field' voor de noodzakelijke
samenwerking met marktpartijen, waarbij schaalgrootte, flexibiliteit en slagkracht van wezenlijk
belang zijn en het meest doelmatig georganiseerd worden;
j. de bewoners op basis van collectief eigendom van het coöperatief Shared Service Center een
maximale invloed kunnen uitoefenen om duurzaam de eigen maatschappelijke belangen te
borgen, bijvoorbeeld ten aanzien van toegankelijkheid en openheid van de netwerken.
besluiten:
1. Als uitwerking van het Investeringsbesluit Breedbandinfrastructuur Overijssel (PS/2013/126), ter
ondersteuning van de uitrol van breedband in het buitengebied via lokale coöperaties, in te stemmen
met het laten oprichten van een 'Shared Service Center', georganiseerd op afstand van de provincie
Overijssel.
2. In te stemmen met de In bijlage IV opgenomen uitwerking van het subsidiekader zoals dat
opgenomen zal worden in het Uitvoeringsbesluit Subsidies van de provincie Overijssel.
3. Gedeputeerde Staten te verzoeken eventuele wijzigingen, voortvloeiend uit de notificatie van het
subsidiekader bij de Europese Commissie, onder eigen verantwoordelijkheid aan te brengen.
Zwolle, 22 januari 2014
Provinciale Staten voornoemd,
voorzitter,
griffier,

behandeld door H. Kloosterman IR. Sturre
afdeling REO
telefoon 14- 0521
ons kenmerk 1402-0-REO-hklo

Download bijlagen:

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Glasvezelgids.nl

Uw gids in de glasvezelmarkt Glasvezelgids.nl
 • Kabelnoord krabbelt terug, geen glasvezel rondom Heerenveen
  Kabelnoord is met onmiddellijke ingang gestopt met de poging om in het buitengebied van Heerenveen glasvezel aan te leggen. De tussenkomst van een andere aanbieder is de oorzaak. De voorbereiding voor de aanleg was nagenoeg gereed, maar de aanleg is doorkruist ‘door een andere aanbieder’, zo laat Kabelnoord weten. Deze partij, Digitale Stad, heeft recent […]
 • Nieuwe snelheidstest voor breedbandinternet onthuld
  Tijdens het Broadband Forum is de zogenoemde User Datagram Protocol (UDP) Speed Test geïntroduceerd. Dit is een snelheidstest voor breedbandlijnen die nauwkeuriger moet zijn dan bestaande tests. De nieuwe breedbandtest is helemaal aangepast aan gigabit-verbindingen waarvan er steeds meer zijn. Het gebruikt daarvoor het UDP-protocol. UDP is een communicatieprotocol dat op internet wordt gebruikt voor […]
 • Eerste huisaansluitingen in De Fryske Marren aangelegd
  De aanleg van glasvezel in de kleine dorpen en het buitengebied van de gemeente De Fryske Marren komt in een nieuwe fase. Eind september wordt gestart met het plaatsen van de eerste huisaansluitingen. De eerste huisaansluitingen zullen worden aangelegd in het gebied rond Doniaga en daarna in Sint Nicolaasga. Overigens zijn in het gebied rond […]
 • Scherpenzeel krijgt glasvezel
  Voor de inwoners van Scherpenzeel kwam vorige week het verlossende woord: er wordt een glasvezelnetwerk in de gemeente aangelegd. Na lang wachten is Delta Fiber Netwerk om. De inschrijving duurde aanvankelijk tot 13 juli, maar de inschrijvingsperiode werd verlengd vanwege de vakantieperiode. Nu er voldoende animo is, kondigt Delta Fiber Netwerk aan dat er ook […]

Google Alert - glasvezel

Ga naar boven